ចូលរួមសហគមន៍ដើម្បីរៀនបន្ថែមអំពី បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា

និងពង្រីកការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកក្នុងជំនាញ ICT ។