បង្កើត CV ដែលមានភាពទាក់ទាញ!!!

ហេតុអ្វីត្រូវបង្កើត CV ដែលមានភាពទាក់ទាញ?

ខ្លឹមសារខាងក្នុងជារឿងមួយផ្នែក។ ប៉ុន្តែ CV ដែលស្អាត ទាក់ភ្នែក មានរបៀបរៀបរយល្អ គឺអាចជួយបង្កើនឱកាសខ្ពស់ ក្នុងការឈានដល់ វគ្គសម្ភាសន៍សម្រាប់ការងារដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បាន។ ដូចនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការបង្កើត CV ស្អាតៗ បានភ្លាមៗជាមួយ DCC។